BRUKARE

Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster

Ladda ner:
Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster, Dir. 2015:22 (pdf 178 kB)

En särskild utredare ska utreda förutsättningarna för och föreslå hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Syftet med utredningen är att säkerställa dels att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för och på ett sådant sätt att de kommer brukarna till godo, dels att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet där de uppstått. Utredningen ska föreslå hur offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster kan utformas så att den säkrar likvärdighet, kvalitet, samhällsekonomisk effektivitet, behovsstyrning och öppenhet.

Pressmeddelande: Utredning om reglering av offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster
Debattartikel: Nya välfärdsreglerna bör starkt ­begränsa vinstuttag

Klart 1 november 2016.

Uppföljning av assistansersättningens utveckling av antal assistansberättigade och assistanstimmar i Regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan för 2016

 Försäkringskassan ska följa upp och analysera utvecklingen av assistansersättningen. Försäkringskassan ska särskilt följa och analysera
utvecklingen av antalet personer och antalet beviljade timmar, uppdelat på grundläggande och övriga personliga behov. Analyserna ska även belysa regionala skillnader, skillnader mellan kvinnor och män samt
skillnader mellan åldersgrupper. Analyserna ska vidare ge information om i vilken utsträckning två eller fler assistenter förekommer samt skälen till detta.

Ladda ner:
Regleringsbrev2016.pdf

Klart 1 feb 2017.
logo-sv[1]

Systematisk och organiserad brottslighet mot välfärdssystemen ska bekämpas

Regeringen beslutar att ge Lars-Erik Lövdén i uppdrag att göra en översyn av välfärdsstatens förmåga att stå emot organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet. Syftet är att identifiera risker i våra skattefinansierade välfärdssystem och föreslå åtgärder för att motverka att bidrag och förmåner hamnar i händerna på kriminella.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/09/systematisk-och-organiserad-brottslighet-mot-valfardssystemen-ska-stoppas/
Klart 2 maj 2017.

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen

Assistansersättningen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling och omfattas av mer ändamålsenliga insatser. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken (SFB) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Desiree Pethrus ska göra översynen av LSS och assistansersättning. Huvudvikten ligger på besparingar och ekonomiskt hållbar utveckling.

Uppdraget ska skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS.
Långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling och ändamålsenliga insatser i LSS

Ladda ner:

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (pdf 270 kB)
Nya läkarutlåtande

Klart 1 oktober 2018.

försakringskassan_logoFörsäkringskassan

Fakta om assistansersättning
Information om assistansersättning

Blanketter från Försäkringskassan

 

Efterskottsbetalning

Flera blanketter – funktionsnedsättning

– Bilstöd
Aktivitetsersättning och sjukersättning
– Bostadstillägg
Om ditt barn har en funktionsnedsättning
– Tandvård, Arbetshjälpmedel

IVO, Inspektionen för vård och omsorg

 

Information om tillståndsplikt för att bedriva personlig assistans


Anvisningar till ansökan om personlig assistansEnklare för dig

Information ansöka – tillstånd att bedriva verksamhet – personlig assistans

Försäkringskassans kontrollutredningar felaktiga utbetalningar

201420132012                                                                                  

Lagtexter – förordningar

110

Arbetstidslagen

 1. Ordinarie arbetstid ska vara max 40 tim/ vecka, kan fördelas i en begränsningsperiod på 4 veckor.
 2. Maximal arbetstid inklusive övertid och jourtid kan vara 48 tim/ vecka, under en period på 4 månader. Övertiden får vara max 200 timmar under kalenderåret.
 3. Dygnsvila ska finnas på på 11 timmar.
 4. Veckovila ska finnas på 36 timmar.
 5. Arbetstidslagen kan delvis avtalas bort i kollektivavtal.

ycch33ghwjpmbmeu5z5pvy7qet6jc3sachvcdoaizecfr3dnitcq_0_0[2]

Direktivet om arbetstidens förläggning

EG-direktivet om arbetstidens förläggning antogs den 4 nov, 2003 av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

Det började gälla i Sverige den 1 januari 2007. Följande kan inte avtalas bort i kollektivavtal:
 • minst elva timmars sammanhängande ledighet per 24-timmarsperiod,
 • en rast under alla arbetsdagar som är längre än sex timmar,
 • minst 24 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar, utöver de elva timmarna varje dygn,
 • minst fyra veckors betald årlig semester,
 • en maximal genomsnittlig veckoarbetstid på 48 timmar, inklusive övertid, under sju dagar.
 • Normalt nattarbete ska inte vara mer än åtta timmar i genomsnitt under varje 24-timmarsperiod. Nattarbetande har rätt till gratis hälsokontroller med jämna mellanrum.
 • Verksamhet som inte kan avbrytas kan undantag göras vid oförutsedda händelser, ex om personal som ska avlösa assistenten är sjuk. Undantag kompenseras med ledig tid.Om arbete i husligt arbete omfattar assistenter som arbetar i sin arbetsgivares hushåll, vilket gäller för assistenter som är anställa av brukare som är egna arbetsgivare. Om den egna arbetsgivaren har ett kollektivavtal, genom >>
  • KFO
  • KFS

 

 • gäller kollektivavtalet och via det Arbetstidslagen.
 • Ordinarie veckoarbetstiden är 40 tim, vilket fördelas i en begränsningsperiod på 4 veckor.
 • Övertid får tas ut högst med maximalt 48 timmar på en fyraveckorsperiod eller 300 tim, under ett kalenderår.
 • Maximala veckoarbetstiden fördelas i en begränsningsperiod på 5 veckor. Veckovilan ska vara minst 36 timmar. Lagen går inte avtala bort i kollektivavtal.

Lagen (1970:643) Lagen om arbetstid i husligt arbete Lagen

facket

Undantag från Arbetstidslagen i kollektivavtalet 

Begränsningsperioderna som ordinarie och total arbetstid kan fördelas inom kan vara upp till 6 mån, långa.
Undantag får göras från reglerna för dygns- och veckovila vid oförutsedda händelser och under resor.
Rast kan bytas mot måltidsuppehåll.