En introduktion om Ryggmärgsskada

18071347 - 3d rendered illustration - spinal cord

Ryggmärgen kallas kroppens huvudkabel och är den del av det centrala nervsystemet som möjliggör kommunikation mellan hjärnan och andra kroppsdelar. Vid skada i ryggmärgen hindras nervimpulserna att passera både till och från hjärnan.

Vid en komplett ryggmärgsskada försvinner alla neurologiska funktioner nedom skadenivån medan vissa neurologiska funktioner fortfarande kan fungera vid partiella skador. Skador i ryggmärgen kan uppstå till följd av trauma/våld mot kotpelaren men även av tumörer, kärlsjukdomar, infarkt eller så kallade inflammatoriska eller degenerativa nervsjukdomar som kan drabba hela CNS t.ex. multipel skleros.

  • Behandlingen av akut ryggmärgsskadade patienter har tre huvudmål Minimera det neurologiska bortfallet, påbörja mobiliseringen så snart som möjligt och genomföra adekvat rehabilitering.
  • Varje nyskadad patient måste behandlas som om skadan är reversibel Målsättningen i det akuta skedet är alltid att rädda neurologisk funktion på såväl ryggmärgs- som rotnivå.
  • Den akuta intensivvårdsbehandlingen
    Har som syfte att motverka de sekundära patofysiologiska händelserna efter ett trauma mot ryggmärgen.
  • Förbättrade rutiner vid omhändertagandet på olycksplatsen
    och den vård som förmedlas på intensivvårdsavdelningar med specialkompetens inom området utgör de bästa förutsättningarna för att förhindra neurologisk försämring och i bästa fall återvinna neurologisk funktion även om vinsten enbart inskränker sig till ett enda segment.

9789144032283[1]I boken Ryggmärgsskador får du en samlad översikt av den kunskap som är central för vården av ryggmärgsskadade patienter.

Boken täcker både kirurgiska och medicinska aspekter på ryggmärgsskador. Den inleds med en repetition av ryggmärgens anatomi och patofysiologi, fortsätter med det akuta omhändertagandet, klinisk och radiologisk diagnostik. viktiga medicinska följdtillstånd och de icke-traumatiska ryggmärgssjukdomarna.

Ryggmärgsskador är användbar för en bred läsekrets med olika bakgrund såsom läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor m.fl. personalgrupper med arbete inom detta verksamhetsområde och utgör i sin helhet en introduktion till vården av denna svårt drabbade patientgrupp.

Provläs boken
Beställ boken


Ryggmärgsskada komplett eller inkomplett skada – Allt du behöver veta – Dr. Nabil Ebraheim
4:36 min