Hjälpmedel

På denna sida hittar du information om vilka olika hjälpmedel som finns till personer med funktionsnedsättningar.

När du behöver hjälpmedel
> Alternativ telefoni
> Appar som hjälpmedel
> Assistanshundar
> Fritidshjälpmedel
> Hjälpmedelsbutiker
> Hjälpmedelcentralen i Stockholms län
> Hjälpmedel vid dövblindhet
> Hörselhjälpmedel
> Inkontinenshjälpmedel
> Kognitivt stöd
> Lättläst
> Nummerupplysning för personer med funktionsnedsättning 
> Orofaciala hjälpmedel 
> Rörelsehjälpmedel
> Skolhjälpmedel
> Synhjälpmedel
> Tolktjänster vid funktionsnedsättning
> Tyngdtäcke

När du behöver hjälpmedel

Du kan få hjälpmedel på olika sätt beroende på vilken funktionsnedsättning du har. När du behöver hjälpmedel kan du ta kontakt med den mottagningen du har eller haft kontakt med. Det kan till exempel vara barn och ungdomsmottagning, Habilitering & Hälsa, minnesmottagning, primärvårdsrehabiliteringar, psykiatrin eller vårdcentral. De kan sedan hänvisa dig vidare till rätt förskrivare. En förskrivare utreder ditt behov och skriver ut hjälpmedel.

Förskrivare kan till exempel vara:

 • Arbetsterapeut
 • Audionom
 • Fysioterapeut
 • Logoped
 • Sjukgymnast
 • Sjuksköterska
 • Synpedagog

> Att få ett hjälpmedel – 1177.se

Behovstrappor

Hjälpmedel ska förskrivas utifrån brukarens behov. Vid varje förskrivning ska en individuell behovsbedömning göras.

Som ett stöd i förskrivningsarbetet finns fyra olika behovstrappor:

 • Aktiviteter i dagliga livet
 • Förflytta sig
 • Kommunicera
 • Vård och behandling

> Behovstrappor – vardgivarguiden.se

Fritt val av hjälpmedel

I stället för att låna ett hjälpmedel av landstinget kan du köpa ett eget med hjälp av en rekvisition. Om förskrivare bedömer att det är lämpligt. Du kan då välja ett hjälpmedel som inte finns i landstingets vanliga utbud och själv betala mellanskillnaden. Du kan få Fritt val av hjälpmedel om du har en rörelsenedsättning, synnedsättning, hörselnedsättning.

När du köper hjälpmedel enligt Fritt val-modellen innebär det att du äger.
> Fritt val av hjälpmedel – 1177.se

Hjälpmedelsguiden

Hjälpmedelsguiden är en beskrivning av vilka behov som Stockholms läns landsting ska tillgodose utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
> Hjälpmedelsguiden – vardgivarguiden.se

Socialstyrelsens webbutbildning till dig som förskriver hjälpmedel

Socialstyrelsens webbutbildning till dig som förskriver hjälpmedel, vård- och omsorgspersonal som möter personer som har hjälpmedel. Du får kunskap om förskrivningsprocessen och patientens delaktighet.
> webbutbildning för förskrivare – socialstyrelsen.se

Alternativ telefoni

Om man inte kan använda en vanlig telefon på grund av nedsatt tal eller hörsel kan man få hjälpmedel för alternativ telefoni. Där ingår bildtelefon, texttelefon, totalkonversation och fax.
> Alternativ telefoni – 1177.se

Appar som hjälpmedel

Det finns många appar som kan hjälpa dig att till exempel komma ihåg något, planera matinköp och komma i tid till ett möte.

AppSök

AppSök är en webbsida, där du hittar information om appar som är analyserade utifrån hur tillgängliga de är för människor med funktionsnedsättningar. De fokuserar särskilt på appar som kan ge dig extra stöd i vardagen och är gratis för privatpersoner.

Yrkesverksam kan skaffa ett abonnemangsavtal för att få tillgång till fler sökmöjligheter och mer information som till exempel tillgänglighetsnivåer.
> appsok.se

Assistanshundar

En assistanshund är en hund som används som hjälpmedel av en enskild person med sjukdom eller funktionsnedsättning. När hunden är i tjänst i offentlig miljö bär den ett tjänstetäcke eller sele med id-kort och den har då tillträde till de flesta offentliga lokaler där hundförbud normalt råder. Hundarna kan till exempel leda sin husse eller matte förbi hinder eller varna inför ett blodsockerfall.

Assistanshundar delas in i:

 • Ledarhund hjälper ägaren med synskadade i det dagligalivet med till exempel utföra ärende, leda förbi hinder och visa var det finns trappor .
 • Servicehunden hjälper ägaren med fysisk funktionsnedsättning med praktiska vardagssysslor, både hemma och i offentlig miljö.
 • Signalhunden hjälper ägaren med hörselnedsättning eller dövhet att markera och påvisa ljud både hemma och i offentlig miljö.
 • Medicinskt alarmerande hund är både diabeteshunden som varnar och/eller reagerar på ägarens förändrade hälsotillstånd och epilepsihunden som markerar inför ett epilepsianfall. De kan även hämta mediciner och larma personer i omgivningen eller aktivera ett mobilt trygghetslarm i tjänstetäcket.

> Assistanshundar – 1177.se

Fritidshjälpmedel

Fritidshjälpmedel förskrivs inte i Stockholms län. Undantagna är vissa hjälpmedel till barn för deras lek och utveckling.

Några av de fritidsanläggningar som har hjälpmedel för uthyrning:

> Fritidshjälpmedel – 1177.se 

Hjälpmedel vid dövblindhet

Hjälpmedel till dövblinda skrivs ut på syn- eller hörcentralen och man behöver en remiss från läkare för att komma dit. Ofta behövs ett samarbete mellan syn- och hörcentralen för att det ska blir en bra helhetslösning.
> Hjälpmedel vid dövblindhet – 1177.se

Hjälpmedelsbutiker

1177.se har en egen lista på hjälpmedelsbutiker.
> Hjälpmedelsbutiker – 1177.se

Hjalpmedelsguiden.com

På hjalpmedelsguiden.com hittar du leverantör eller försäljningsställen av hjälpmedel .
> hjalpmedelsguiden.com

Komikapp

Komikapp är en hjälpmedelsbutik på webben för kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättning.
> komikapp.se

Novista of Sweden

Novista of Sweden är ett svenskt hjälpmedelsföretag som utvecklar egna hjälpmedel.
> novista.se

Somna

Somna är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och distribuerar kognitiva hjälpmedel.
> somna.se

Hjälpmedelcentraler i Stockholms län

Hjälpmedel Stockholm

> hjalpmedelstockholm.se

KommSyn

KommSyn Stockholm är en länsövergripande hjälpmedelscentral för personer som har behov av kommunikations-, kognitions-, datorbaserade synhjälpmedel samt alternativa styrsätt till dator.
> kommsyn.se 

 Sodexo Hjälpmedelservice

> sodexohjalpmedelsservice.se

Hörselhjälpmedel

Om du bor i Stockholms län och ska prova ut hörselhjälpmedel kan själv välja vilken hörselmottagning du vill gå till. Du kan vända dig till mottagningen direkt, utan remiss.
> Att få hörapparat och andra hörhjälpmedel – 1177.se

Under länken hörselmottagningar kan du se vilka mottagningar som du kan välja mellan i Stockholms län.
> Hitta hörselmottagningar i Stockholms län – 1177.se

Inkontinenshjälpmedel

För att få ett inkontinenshjälpmedel behöver man träffa en förskrivare, som utreder behovet, provar ut och förskriver hjälpmedlet.

Förskrivare kan vara:

 • Läkare
 • Sjuksköterskor
 • Fysioterapeuter eller sjukgymnaster
 • Barnmorskor.

> Att få inkontinenshjälpmedel – 1177.se

Inkontinensskydd för barn

Uroterapeut, barnläkare, distriktssköterska i samråd med barnläkare eller uroterapeut kan förskriva engångs inkontinensskydd för barn.

 • Barn som är under 3 år och som har hormonella rubbningar, tarmsjukdomar och missbildningar kan efter utredning och bedömning få inkontinensskydd förskrivna för den mängd som överstiger normalbehovet.
 • Barn som är 3 år och äldre och som är medicinskt sjuka och funktionshindrade kan efter utredning och bedömning få inkontinensskydd förskrivna som täcker dygnsbehovet.
 • Barn som är 5 år och äldre och som är utredda på specialistklinik, barnläkarmottagning eller på vårdcentral av distriktssköterska kan få förskrivet lakansskydd. Nattblöjor kan vid mycket speciella behov förskrivas efter barnuroterapeutens bedömning.

> Inkontinensskydd för barn – vardgivarguiden.se

Netti Combi Aqua

Netti Combi Aqua är en badbyxa avsedd för personer med inkontinens. Denna byxa kan man få förskrivet av barnmorska, distriktssköterska, gynekolog, urolog och uroterapeut.
> Badkläder – vardgivarguiden.se 
> Netti Combi Aqua – hartmann.info

Lättläst

8 Sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska.

Bokstäverna i 8 Sidor är lite större än i en vanlig tidning. Meningarna är kortare och har inga svåra ord. 8 Sidor förklarar vad, var och varför det har hänt. Tidningen hör inte till något politiskt parti eller någon förening. Det är journalisterna på tidningen som bestämmer vilka nyheter som är viktigast att berätta.
> 8sidor.se

Lättlästa böcker från LL-förlaget

LL-förlaget gör böcker på tre olika språknivåer: lätt, lättare och lättast. Många av böckerna kommer även ut som tal- och ljudböcker samt e-böcker.
> ll-forlaget.se

Kognitivt stöd

För att få hjälpmedel för kognitivt stöd behöver man träffa en förskrivare, som oftast är en arbetsterapeut. Man kan börja med att ta kontakt med till exempel en vårdcentral, en minnesmottagning, psykiatrimottagning, barn och ungdomsmottagning eller habilitering.
> Att få hjälpmedel för kognitivt stöd – 1177.se

Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd (StoCKK)

StoCKK arbetar med information, utbildning och konsultation inom kommunikativt och kognitivt stöd. Vi erbjuder allmän rådgivning kring kommunikativt och kognitivt stöd när vi har Öppet hus. Då är alla välkomna utan anmälan eller remiss.
> StoCKK – Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

Nummerupplysning för personer med funktionsnedsättning

Du som har en bestående funktionsnedsättning som gör att du inte kan söka efter nummer på nätet eller i tryckta kataloger, har rätt att få kostnadsfri nummerupplysning hos 118 400.
> Nummerupplysning för personer med funktionsnedsättning – 118.400 

Orofaciala hjälpmedel

Mun-H-Center

Mun-H-Center är ett nationellt orofacialt kunskapscenter för sällsynta diagnoser och ett nationellt resurscenter för orofaciala hjälpmedel och har hela Sverige som upptagningsområde. De arbetar med funktionsstörningar i mun- och ansiktsregionen till exempel andningshinder, sugsvårigheter, ätsvårigheter, talsvårigheter, utslätad mimik, dregling, muntorrhet, och tandgnissling. De kan även ge information och konsultation om hjälpmedel som rör munnens funktioner. Patienter tas emot på remiss för hjälpmedelsutprovning och de har också webbförsäljning av orofaciala hjälpmedel.
> mun-h-center.se
> Webbförsäljning av orofaciala hjälpmedel – mun-h-center.se

Rörelsehjälpmedel

För att få ett hjälpmedel behöver man träffa en förskrivare, det vill säga någon inom vården som utreder behovet av och skriver ut hjälpmedel. Det kan till exempel vara en arbetsterapeut eller en sjukgymnast. Ofta börjar man med att ta kontakt med en vårdcentral eller sin kommun, därifrån hänvisas man vidare.

Vanliga rörelsehjälpmedel:

 • Käppar och kryckor
 • Rollatorer och gåstöd
 • Manuella rullstolar och sittvagnar
 • Elrullstolar
 • Ramper och hissar
 • Lyftar och överflyttningshjälpmedel
 • Fordon och bilanpassningar
 • Hjälpmedel i hemmet:

> Rörelsehjälpmedel – 1177.se 
> Hjälpmedel i hemmet – 1177.se 

Spinalistips

Spinalistips vänder sig både till personer med ryggmärgsskada men även till deras anhöriga och till rehabiliteringspersonal.
> spinalistips.se

Tipbase hjälpmedelsdatabas

Tips- och idédatabasens syfte är att upplysa om smarta tips, idéer och hjälpmedel som kan vara till hjälp för personer med multipla extremitetsskador, det vill säga personer med reduktionsmissbildningar eller förvärvade amputationer på mer än en extremitet.
> tipbase.org

Skolhjälpmedel

Den som driver skolan, har ansvar för att eleven får tillgång till de verktyg och hjälpmedel som eleven behöver för sin skolgång.
> Elever med funktionsnedsättning – skolverket.se

Synhjälpmedel

Om du bor i Stockholms län kontaktar du vårdcentralen eller en ögonläkarmottagning om du behöver ha ett synhjälpmedel. Om ögonläkaren bedömer att du behöver synhjälpmedel får du en remiss till Syncentralen.
> Hitta ögonmottagning – 1177.se
> Att få synhjälpmedel – 1177.se

Myndigheten för tillgängliga medier

Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) uppdrag är att vara ett kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. De producerar och distribuerar även talböcker och punktskriftsböcker samt lättläst litteratur.
> mtm.se 

Biblioteket Legimus

Legimus är MTM´s bibliotek och där kan du som har en läsnedsättning låna tal- och punktskriftsböcker. De har också en app där du kan ladda ner och läsa talböcker.

Några exempel på läsnedsättningar:

 • Synskada
 • Rörelsehinder
 • Intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)
 • Läs- och skrivsvårigheter
 • Hörselskada (för hörselträning)
 • Tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada
 • Kognitiva funktionsnedsättningar (till exempel traumatiska hjärnskador, språkstörning, afasi, autism, adhd, demenssjukdomar, whiplashskador eller psykiska funktionsnedsättningar)

> legimus.se 

Taltidning – På tal om Stockholm

På tal om Stockholm är stadens egen taltidning för stockholmare i alla åldrar med synnedsättning. I taltidningen hittar du stockholmsnyheter, nyheter som rör personer med synnedsättning, reportage om aktuella händelser samt kultur- och evenemangstips och mycket mer.
> På tal om Stockholm – stockholm.se

Inläsningstjänst

En del kommuner inom Stockholms län har en inläsningstjänst. Du som har en synnedsättning eller en läsnedsättning kan vända dig dit för att få eget material inläst på olika medier som exempelvis CD eller DAISY. Vänd dig till kommunens bibliotek för mer information.

Tolktjänster vid funktionsnedsättning

> Tolktjänster vid funktionsnedsättning – 1177.se

Taltjänst

Taltjänst är en tolkservice för dig över 18 år med funktionsnedsättning som har tal-, röst- eller språkskada. som inte är orsakad av en hörselskada.

I taltjänst ingår:

 • Talstöd
 • Lässtöd
 • Skrivstöd

> Taltjänst – habilitering.se

Teletal

Teletal är en telefontjänst som är öppen för alla som känner att de behöver stöd under telefonsamtal. Du behöver inget tillstånd för att ringa med Teletal. Du ringer med din vanliga telefon, fast eller mobil.

En tolk följer med i samtalet och hjälper dig till exempel med:

 • Tolkar otydligt tal och svåra ord
 • Ger stöd för minnet
 • Antecknar vad som sägs och skickar hem det till dig
 • Hjälper dig genom telefonväxlar

 > Telefontjänst – teletal.se

Texttelefoni

Texttelefoni är en tjänst som förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess både på svenska och engelska. Tjänsten är kostnadsfri och öppen dygnet runt alla dagar på året.
Tjänst gör det möjligt barndomsdöva, vuxendöva, dövblinda, hörselskadade eller talskadade personer att kommunicera med de delar av samhället som inte kan nås via en texttelefon.
> texttelefoni.se

Tolkcentralen

Tolkcentralen erbjuder teckenspråkstolkning till döva och dövblinda personer och skrivtolkning. Samt  tecken som stöd till hörselskadade, vuxendöva personer som är folkbokförda i Stockholms län och tjänsten är kostnadsfri.

Tolkcentralens huvuduppgift är att ta emot och förmedla tolkbeställningar inom området vardagstolkning, enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Tolkcentralen ansvarar även för telefon- och akuttolkning (till exempel sjukvård, socialtjänst och polis).

Vardagstolkning innebär tolkning i olika vardagssituationer som till exempel inom:

 • Hälso- och sjukvård
 • Vissa arbetsplatsrelaterade uppdrag
 • Begravningar, dop och bröllop
 • Fritid
 • Viss samhällservice

> Tolkcentralen – habilitering.se

Tolkportalen

På Tolkportalen kan du boka teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning
eller tolkning med tecken som stöd. Du måste ha ett konto på Mina vårdkontakter

I Tolkportalen kan du:

 • Göra nya beställningar.
 • Följa de beställningar du redan gjort.
 • Ändra i beställningar.
 •  Kopiera uppgifter från en tidigare beställning.
 • Avboka beställningar.
 •  Lämna synpunkter på ett utfört tolkuppdrag.

> Tolkportalen – habilitering.se (PDF) 
> Så loggar du in i e-tjänsterna  – 1177.se

Tyngdtäcke

Tyngdtäcke är ett hjälpmedel som kan förskrivas till personer med mycket grava sömnsvårigheter och/eller stor motorisk oro. För behandling av sömnsvårigheter kan du försöka förbättra kvällsrutinerna, sovrumsmiljön, mat och dryck och motion. Om förändring inte fungerar kan tyngdtäcke prövas.

Under utprovningen får du prova olika sorters tyngdtäcken så som kedjetäcke, bolltäcke och fibertäcke. De olika tyngdtäckena har olika egenskaper och vilket täcke man väljer är väldigt individuellt. Därför krävs en utprovning av de olika täckena innan en förskrivning kan ske.

Förskrivning

Arbetsterapeut och sjukgymnast inom habilitering, barnpsykiatri och ungdomspsykiatri (BUP), barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM), på de flesta psykiatriska mottagningar och på barnkliniker med neuropsykiatriska utredningsteam kan förskriva tyngdtäcken.

Arbetsterapeuten på Adhd-center tar emot remisser för utprovning, bedömning och förskrivning av tyngdtäcke från barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) och från Aspergercenters barn- och ungdomsteam för barn med autism mellan 11-15 år.

Du får prova täcket i 6 veckor, sedan får du välja om du vill ha kvar täcket, byta täcke eller lämna tillbaka täcket. Tyngdtäcke kostar 600 kr. Avgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet och återfås inte efter återlämnandet av täcket.

Förskrivningen är ett lån från hjälpmedelscentralen och registreras på personens personnummer. När tyngdtäcket inte längre behövs ska du återlämna täcket till hjälpmedelscentralen.
> Vila och koncentration – 1177.se
> Sömnsvårigheter vid adhd – habilitering.se