Jurister/assistans

lag

Stor rättsosäkerhet råder gällande personlig assistans

Snårigt och rättsosäkert angående rätten till personlig assistans. Olika myndigheter gör olika bedömningar i samma ärenden om personlig assistans och många av besluten överklagas. Det sänder tydliga signaler om att spelreglerna är otydliga och skapar en stor osäkerhet bland de med hjälpbehov. Det behövs ett tydligare regelverk och bättre utredningar av vad som ska ge rätt till assistans.

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/kommuner-urholkar-raetten-till-personlig-assistans-15451

 

Gratis jurist rådgivning via nätet

– Genom att manga jurister erbjuder gratis juridisk rådgivning via nätet hoppas många assistansberättigade att det ska bli lättare för dem att hävda sin rätt till sin personliga assistans.

Många med personlig assistans behöver hjälp med juridiska frågor. Genom samarbetet kommer personer utan kostnad kunna ställa frågor direkt till jurister som är experter på området. Alla besvarande frågor hamnar i en ”fråga och svar”-bank där besökarna kan ställa följdfrågor.

Samarbetet via nätet är ett första steg i en satsning på att sprida kunskap och erfarenheter kring juridik kopplad till personlig assistans.

 

Nya bestämmelser inom 2011 Lex Sarah från den 1 juli 2011

lex sara

Nya lex Sarah gäller inom socialtjänsten, i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade och vid Statens institutionsstyrelse.

Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska

personalen genast rapportera missförhållanden till den som bedriver verksamheten

den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål den som bedriver verksamheten om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Socialstyrelsen.

Enskilda som vill klaga på socialtjänsten och LSS

Enskilda, anhöriga och allmänheten kan inte göra en lex Sarah-anmälan till Socialstyrelsen. Information om hur man kan klaga på verksamheten inom socialtjänsten eller verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finns under klaga på socialtjänsten. Barn och unga som av socialtjänsten är placerade för vård utanför det egna hemmet kan vid missförhållanden kontakta Socialstyrelsen.

Anställda rapporterar till den som bedriver verksamheten

Anställda ska rapportera missförhållanden till den som bedriver verksamheten. Information om rapporteringsskyldigheten ska ges av den som bedriver verksamheten.

Den anställde ska inte rapportera missförhållanden till Socialstyrelsen.

Den som bedriver verksamheten utreder, avhjälper och anmäler

När den som bedriver verksamheten tar emot en rapport om ett missförhållande ska det rapporterade utredas och avhjälpas eller undanröjas. Om missförhållandet är allvarligt ska den som bedriver verksamheten snarast anmäla det till Socialstyrelsen.

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19658/2015-1-13.pdf