Webb-tv seminarium om smärta mm

12 Maj – 2016, 10:10 min
Långtidsuppföljning av ryggmärgsskadade personer med plastikopererade trycksår.
Madde Stenius, proffs på sår och utbildningasansvarig på RSS, föreläser i ämnet på vår FoU-dag, från november 2015.

Tiden läker inte alla trycksår men modern sårbehandling och kunskap kan göra det!
Boken finns att beställa här:
http://www.rehabstation.se/Rehabilite…


5 feb – 2016, 9:28 min
Åldrande och ryggmärgsskador – delaktighet i vardagslivet
Föreläsning från Rehab Station Stockholms FoU-dag 2015, av filosofie doktor Ulrica Lundström, Luleå Tekniska Universitet.

Allt fler personer med en traumatisk ryggmärgsskada lever länge och åldras med sin skada. Ulrica har tittat på hur personer som åldras med ryggmärgsskada är delaktiga i vardagslivet; hon har även studerat hur sekundära medicinska komplikationer påverkar patientgruppens vardagliga aktiviteter.

Många av deltagarna i studien uttryckte att de med ökande antal skadeår, i allt större utsträckning än tidigare, behövde avstå från vissa aktiviteter för att orka med vardagen. Studien visar på vikten av att erbjuda personer med en ryggmärgsskada livslång rehabilitering och att samhällsstödet behöver anpassas för att möta deras förändrade behov så de kan vara delaktiga i vardagslivet.

Ulricas 4 ledord:

Teamarbete – Vardagsbalans – Information – Samhällsstöd


25 jan – 2016 10:48 min
Energiomsättning vid ryggmärgsskada

Föreläsning av vår fysioterapeut Tobias Holmlund från Rehab Station Stockholms FoU-dag, november 2015.
Forskningsprojektets övergripande syfte är att utöka kunskapen kring energiomsättning vid ryggmärgsskada.

Förhoppningen är att i framtiden kunna sammanföra resultaten från projektet med t.ex. modern kroppsnära teknik för att, på ett användarvänligt sätt, kunna individanpassa rekommendationer och överblick av individens egna energiomsättning.

Projektet är ett samarbete mellan Rehab Station Stockholm och Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm.


11 jan – 2016 10:40 min
Förebygga fall hos personer med ryggmärgsskada – hur ska vi tänka, vad kan vi göra?
 
Föreläsning från Rehab Stations FoU-dag i november 2015 av Emelie Butler Forslund, doktorand vid KI.

Emelie forskar kring fallprevention hos personer med ryggmärgsskada. Forskningsprojektet syftar till att kartlägga och beskriva incidens och bidragande orsaker till fall och fallskador, samt att validera en skala för fallrädsla hos personer med traumatisk ryggmärgsskada som använder rullstol.
Forskningsprojektet bedrivs i samarbete med Sunnaas sjukhus i Oslo.


 

22:58 min
Per Ertzgaard Föreläser om ”Hidden Pain”.


31:10 min, Engelskspråkigt 31:10 min
Smärta hos personer med ryggmärgsskada Föreläsning av av Dr Per Ertzgaard 
Dr Per Ertzgaard från Linköpings Universitetssjukhus är en av Sveriges mest kunniga läkare inom ryggmärgsskador och han forskar en hel del inom området.


30:42 min
Seminarium med Christina Schön-Ohlsson om Sensomotoriskt lärande för individer med ickespecifik långvarig ryggsmärta; utvärdering med optoelektronisk rörelseanalys och intervjuer.

Christina har mycket lång erfarenhet av att leda olika grupper och hon är en kunnig och entusiastisk lärare. Hon arbetar med rehabilitering och hälsofrämjande verksamheter för individer och grupper inom ramen för sitt eget företag ”Kropp och rörelse ad modum Feldenkrais”.

Christina upplever att det verkligen är mycket spännande att få arbeta och utveckla sina egna idéer efter att ha varit anställd under mer än 40 år; först som sjukgymnast vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och sedan som lärare och forskare vid Sjukgymnastutbildningen vid Göteborgs universitet.


29:55 min
Seminarium med Lena Ståhle-Öberg ‎Specialist sjukgymnast i Pediatrik på Universityhospital of Northen Sweden om Föräldrars erfarenheter av smärta hos barn med Cerebral Pares och flerfunktionsnedsättning.


21:39 min
Margareta Lunde-Martinsson har varit årets ”smärtsjuksköterska. Föreläser om Smärta och utvecklingsstörning. Läsa mera om Margareta Lunde-Martinsson