Att själv anordna din assistans

Att vara din egen arbetsgivare

Ungefär 2,4 procent av de assistansberättigade är egna arbetsgivare okt 2015, vilket innebär cirka 370 personer.

Egen arbetsgivare har följande ansvar

Betala ut löner, skatter och andra avgifter Leda organisationen och arbetet Anmälan av verksamheten till IVO Redovisning till Försäkringskassan och Skatteverket Att assistenter och anställdas arbetsmiljö sköts enligt Arbetsmiljölagen Att det finns företagsförsäkringar samt avtal som skyddar dina assistenter och anställda Anställa och uppsägning av anställda

Registrera dig som arbetsgivare hos skattemyndigheterna (RSV).

Du behöver registrera dig som arbetsgivare eftersom assistansersättningen är skattebefriad. Du kommer dock inte helt undan skatteåligganden. Eftersom du är arbetsgivare så betalar du arbetsgivaravgift procentuellt på det dina anställda tjänar och dessutom åligger det dig att samla in de skatter som de (assistenterna) ska betala.

Både arbetsgivaravgiften och de anställdas skatter betalar du in på det skattekonto du tilldelas när du registrerar dig. Ring dem så skickar de blanketter.

Registrera dig som arbetsgivare hos verksamt.se

Teckna försäkringar för dina anställda.

Teckna kollektivavtal med Facket och ordna försäkringarna via Försäkringsbolag. Hör med dina anställda vad som är viktigt för dem.

Redovisa till Försäkringskassan

Samtliga utgifter i din assistans ska redovisas till Försäkringskassan senast den 5:e i andra månaden efter redovisningsmånaden på blanketten: Assistansersättning Assistansersättningen betalas ut i förskott den tjugonde varje månad. Du kan samla på dig en samling av oanvända medel för utnyttjade assistanstimmar i sex månader vilket är avräkningsperioden, därefter måste alla oanvända medel återbetalas till Försäkringskassan.

Vid sjukfrånvaro ska vikarien rapportera sin arbetade tid här. Om inte alla assistanstimmar är utnyttjade som du beviljats inom avräkningsperioden på 6 månader ska oanvända timmar återbetalas till Försäkringskassan, dessa medel kan inte sparas utöver avräkningsperioden.

Förhöjd assistansersättning då ska du dessutom redovisa alla dina kostnader, minst var sjätte månad. När Försäkringskassan fått din redovisning så jämför de med vad du fått utbetalt och vad dina faktiska kostnader har varit. Redovisningen sker på blanketten Räkning – assistansersättning.

Följ arbetsmiljölagen

En bra Arbetsmiljö inom assistans tar hänsyn till lyft och eventuella olycksrisker, men också till den psykosociala miljön. Arbetsgivare, brukare och skyddsombud som arbetar systematiskt med arbetsmiljön får färre dagar med sjuka assistenter. Om assistenterna trivs på sitt arbete slutar inte lika snabbt som om arbetsmiljön är dålig.

Du vinner mycket på att dina assistenter har en bra arbetsmiljö. Det är något som du behöver arbeta systematiskt med hela tiden.

Egentligen gäller inte arbetsmiljölagen när arbetsgivaren bedriver assistans i sitt eget hem. Men vår rekommendation är att ändå följa arbetsmiljölagen. Det ger en kvalitetssäkring av din assistans

Redovisning till Skatteverket

Arbetsgivaravgifter och inkomstskatt för dina anställda ska betalas in enskilt via blanketter till Skatteverket och du ska deklarera din verksamhet till Skatteverket. Arbetsgivaren sköter utbetalning av löner.

Utformningen av anställningsavtalet.

Anställningsavtal bör innehålla Anställningsform Uppsägningstid Information om försäkringar Om anställningen är en tillsvidareanställning eller visstidsanställning Lön utbetalnings villkor dvs.

Assistenten/anställde skall ha skrivit under ett avtal innan han/hon arbetar för första gången. Utan den gäller inga försäkringar. På KFO:s hemsida kan du läsa mer om anställningsavtal. Lönen utbetald samma månad eller en månad i efterskott, vilket är det mest vanliga. Timanställda som arbetar oregelbundet eller vid behov får alltid sin lön i efterskott.

Tillsvidareanställda kan du beordra att arbeta om någon assistent blir sjuk och du inte hittar någon ersättare, du ska meddela planerade schemaändringar till tillsvidareanställda minst 2 veckor i förväg.

Provanställning under sex månader kan vara positivt, för att ta reda på hur en person är och det viktigt att ha anställda du kan litar på, innan de får sin ordinarie anställning.

Sedan 1 juli 2013 måste en assistent ha fyllt 18 år, vara bosatt i EES-området för att få arbeta. Assistenten får inte heller var sk oförmögen att arbeta pga hög ålder eller sjukdom.


Meddela Försäkringskassan om du tänker sköta din egen assistans

När du tänker sköta din assistans själv så ska du meddela Försäkringskassan detta. De behöver även få information om ditt kontonummer som de ska sätta in assistanspengarna till.

Försäkringskassan behöver även

  1. Kopior på anställningsavtalen mellan dig och dina assistenter.
  2. Kopia på den Tim rapporter. De ska godkännas av FK innan du kan använda den.
  3. Kopia på arbetsgivarregistreringen
  4. Kopia på uppsägningen av avtalet med din ”gamla” assistanssamordnare.

De 4 st AFA-försäkringarna är

AGB, Avgångsbidrag

– ersättning vid förlust av anställning på grund av arbetsbrist eller hälsoskäl
AGS, Avtalsgruppsjukförsäkring

– ersättning utöver sjukpenning, tidsbegränsad sjukersättning eller sjukersättning
TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

– ersättning vid olycksfall i arbetet, arbetssjukdom eller färdolycksfall
TGL, Tjänstegrupplivförsäkring

– ersättning till efterlevande vid dödsfall 

Avtalspension SAF-LO:

Förutom försäkringarna så ska man som privat arbetsgivare även betala in en pensionspremier för sina anställda för något som kallas Avtalspension SAF-LO. Det är arbetsgivaren som betalar, inte den anställde.

Mer om försäkringarna och Avtalspension SAF-LO kan du läsa på Foras och AFA:s hemsidor samt KFO:s

Som arbetsledare åt dina assistenter

Som egen arbetsgivare är du arbetsledaren och du ansvarar för schemaläggningen för dina assistenter, att ge och fördela arbetsuppgifterna till dina assistenterna, upplärning av nya assistenter, planering av semesterledigheter mm.

Uppsägning av assistenter

Om ni har tecknat kollektivavtal så finns det möjlighet att ha visstidsanställningar, så länge uppdraget varar. Vid visstidsanställning kan uppsägning ske vid särskilda skäl, det kan vara att arbetsgivaren inte längre kan garantera assistens kvalitet eller säkerhet eller att assistententen och brukaren inte längre kommer överrens.

Uppsägningstid vdi visstidsanställningarna är miniminivån 14 dagar hos KFO.

Om du tecknat kollektivavtal och din assistent har en tillsvidareanställning förbinder du dig att följa LAS, tillsvidareanställningen kan då inte sägas upp utan orsak.

Vilket kan vara att den anställde tex har

Misskött sitt arbete, stulit, begått våld, avvikit från arbete m.m. Även här ska uppsägningen lämnas skriftligt, minst två veckor före uppsägning till både assistenten och till eventuellt fackförbund.

Om den anställde är fackligt ansluten har denne rätt att förhandla om uppsägningen via sin fackförening, uppsägningen får då inte genomföras förrän diskussionen med fackförbundet är avslutad.

Om du inte har kollektivavtal gäller reglerna i Lagen om arbetstid m.m i husligt arbete för egna arbetsgivare. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan där utan att ange orsak säga upp anställningen, uppsägningstiden är då minst en månad. Om den anställde har arbetat i fem år är den två månader och om assistenten arbetat tio år i tre månader.

Uppsägningen ska vara skriftlig.